PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY RETINO

(dále jen „Podmínky“) vydané společností Retino.cz s.r.o., IČO: 062 222 34, se sídlem Klimentská 1746/52 110 00 Praha 1 Česká republika, zastoupená Petrem Borošem, jednatelem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 278391 (dále jen „Retino”).

Než začnete používat naši službu Retino, přečtěte si pečlivě tyto Podmínky. Váš přístup ke službě a její využívání jsou podmíněny tím, že přijmete a budete dodržovat tyto Podmínky a Smlouvu o zpracování osobních údajů (DPA). Tyto Podmínky se vztahují na všechny Uživatele a ostatní, kteří mají ke službě přístup nebo ji využívají. Přístupem ke službě nebo jejím využíváním souhlasíte s tím, že jste vázáni těmito Podmínkami. Ve chvíli, kdy začnete službu využívat, se tyto Podmínky včetně URL odkazů stanou z právního hlediska úplnou dohodou mezi vámi jako uživatelem služby a námi. Pokud s jakoukoliv částí Podmínek nebo DPA nesouhlasíte, pak nemůžete využívat přístup ke službě.

POPIS NAŠÍ SLUŽBY

Služba je poskytována formou softwaru jako služby (software-as-a-service – Služba), kterou nabízíme na internetové adrese www.retino.com.

Primární funkcionalitou služby je zjednodušení správy a vypořádání reklamací a vratek zboží Vašimi Zákazníky na Vašich E-shopech, či jiných Případů, komunikace s Vašimi Zákazníky, dopravy reklamovaného či vráceného zboží a případně další funkce, které naše Služba nabízí.

Součástí Služby je dále zejména:

Dashboard – uživatelské rozhraní pro Uživatele – které Vy nebo Vaši zaměstnanci využíváte ke správě Vašich Případů, integrovaných a vašich dat. Dashboard je webové rozhraní dostupné na webové adresy služby Retino. Zde si rovněž můžete změnit nastavení služby. Dashboard je optimalizován pro přístup z desktop počítačů, ale možný je i přístup z webového prohlížeče na Vašem mobilu.

Portál – chytrý internetový portál (widget) pro Vaše Zákazníky – který si můžete vložit na Váš E-shop a který provede Vašeho Zákazníka založením své vratky nebo reklamace (či jiného Případu), aniž by k tomu byla potřeba asistence vaší zákaznické podpory.

POJMY A DEFINICE

Pokud není těmito Podmínkami dále uvedeno či z kontextu jednoznačně nevyplývá jinak, jsou pojmy psané s velkým písmenem v těchto Podmínkách používány v jednotném i množném čísle v těchto významech:

Ceník – uvádí výši Odměny za Službu poskytovanou podle těchto Podmínek Uživateli, je součástí Podmínek a je zveřejněn na stránkách Retino, případně přímo v Dashboardu;

Dashboard – uživatelské rozhraní dostupné na adrese app.retino.com, jež je zpřístupněno Uživateli pro správné užívání a využívání veškerých funkcí Služby;

Další uživatel – osoba, kterou Uživatel pozval do svého Uživatelského účtu prostřednictvím pozvánky zaslané na e-mailovou adresu Dalšího uživatele po jejím zadání do příslušné části Dashboardu;

E-shop – internetový obchod Uživatele, v rámci kterého Uživatel prostřednictvím Služby spravuje a obstarává reklamace a vratky zboží zakoupené jeho Zákazníky (či jiné Případy);

Fakturační období – je časové období k úhradě Předplatného, jedná se zpravidla o měsíc;

GDPR – Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679;

Portál – chytrý internetový portál pro Vaše Zákazníky, který si můžete prostřednictvím integračního kódu vložit na Váš E-shop, skrze který mohou Vaši Zákazníci reklamovat nebo vracet zboží (případně uplatňovat jiná práva);

Nutná údržba – se rozumí pravidelná údržba potřebná k zachování vlastností Služby, je prováděna z iniciativy Retino, nejedná se o reakci na jakoukoli Závadu a jedná se o časové období, po které je Služba zcela nebo zčásti nedostupná;

Odměna – souhrnné označení pro celkovou odměnu poskytovanou Uživatelem Retinu za poskytování Služby, a to ve výši stanovené podle platného Ceníku; primární složkou Odměny je Předplatné;

Osobní údaj – jakékoli informace o subjektu údajů, na jejichž základě jej lze přímo či nepřímo identifikovat;

Předplatné – Služba je poskytována primárně v rámci paušálního Předplatného za konkrétní Fakturační období, jehož výše se vypočítá dle pravidel stanovených v těchto Podmínkách a Ceníku;

Případ – konkrétní uplatnění práv Zákazníka, zejména reklamace nebo vratka (vrácení zboží Zákazníkem), kterou Váš Zákazník provedl na Vašem E-shopu prostřednictvím Portálu; pokud si Uživatel nastaví jiné vlastnosti Případu, může se jednat i např. o pozáruční servis apod.;

Servisní podpora – základní uživatelská podpora Retino, jež je součástí Služby, a která je poskytovaná v čase a za podmínek stanovených těmito Podmínkami;

Služba – softwarová služba dostupná jako webová aplikace, kterou Retino provozuje a která spočívá v úplatném poskytnutí elektronických nástrojů za účelem zjednodušení a zajištění reklamací a vratek Vašich Zákazníků na Vašich E-shopech (či jiných Případů), komunikace s Vašimi Zákazníky, dopravy spojené s vypořádáním Případů, případně za účelem poskytnutí dalších funkcí, které jsou v rámci Služby nabízeny; veškeré podmínky týkající se Služby se použijí i na dílčí služby, které jsou v rámci Služby nabízeny;

Spotřebitel – každá fyzická osoba, která s námi jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání;

Uživatelský účet – účet ke Službě zřízený Uživatelem podle těchto Podmínek výlučně za účelem užívání Služby;

Uživatel – registrovaný zákazník Retino, kterému byl na základě úspěšné registrace zřízen Uživatelský účet ke Službě (označovaný také jako “vy”);

Zákazník – zákazník Uživatele, který reklamuje či vrací zboží, které zakoupil na E-shopu nebo uplatňuje jiné práva prostřednictvím Služby;

Závady – chybové stavy bránící řádnému poskytování a užívání Služby;

(Retino a Uživatel dále společně „Smluvní strany“ a jednotlivě „Smluvní strana“)

1. PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

1.1. Prohlášení Uživatele. Uživatel prohlašuje a zavazuje se, že:

1.1.1. je plně způsobilý k právním úkonům,

1.1.2. veškeré údaje, které poskytne do Služby jsou pravdivé, úplné, přesné a správné,

1.1.3. nebude používat Službu v rozporu s platnými právními předpisy České republiky,

1.1.4. bude používat Službu pouze k účelu, k němuž je určena,

1.1.5. se před zahájením užívání Služby důkladně seznámil s platnými Podmínkami, bezvýhradně s nimi souhlasí a nebude Službu používat v rozporu s nimi.

1.2. Závazky Smluvních stran. Retino poskytuje Uživateli Službu za podmínek dále uvedených. Uživatel přijímá Službu za podmínek dále uvedených a za její užívání se zavazuje uhradit Retinu Odměnu podle Ceníku.

1.3. Obsah Služby. Poskytováním Služby se zejména rozumí:

1.3.1. právo Uživatele využívat Službu;

1.3.2. právo Uživatele mít zřízen a využívat Uživatelský účet ke Službě;

1.3.3. právo Uživatele zřídit a poskytovat jeden či více přístupů Dalším uživatelům ke Službě skrze Uživatelský účet;

1.3.4. povinnost Uživatele uhradit sjednanou Odměnu podle aktuálního Ceníku.

1.4. Věk Uživatele. Retino prohlašuje, že Služba není určena osobám mladším 16 let.

1.5. Služba není určena pro Spotřebitele. Služba není určena Spotřebitelům, ale podnikatelům nebo osobám při samostatném výkonu povolání, případně orgánům veřejné moci. Prohlašujete, že budete Službu využívat jako podnikatel, orgán veřejné moci nebo jeho jménem, výhradně pro účely spojené s touto činností.

1.6. Využívání Služby Spotřebitelem. Pokud máte jakožto Spotřebitel zájem využívat Službu, pak jste povinen nás o tom informovat před zřízením Uživatelského účtu, za účelem poučení o Vašich právech.

1.7. Způsob užívání Služby. Službu je možné používat buď v rámci tarifu „Retino“ nebo v tarifu „Retino Enterprise“. Pro využívání Služby v rámci tarifu „Retino“ se použijí pouze tyto Podmínky. Pro využívání Služby v rámci tarifu „Retino Enterprise“ s námi musíte uzavřít smlouvu na míru, která bude mít přednost před těmito Podmínkami.

1.8. Dílčí služby v rámci Služby. V rámci Služby mohou být Uživateli poskytovány i dílčí služby, které jsou její součástí (např. rozesílka SMS). Pro vyloučení pochybností platí, že veškeré pravidla uvedené v těchto Podmínkách, které se týkají poskytování Služby, se přiměřeně použijí i na poskytování dílčích služeb, které jsou součástí samotné Služby.

2. DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

2.1. Služba. Služba, jakož i veškerý software s ním související jsou duševním vlastnictvím Retina.

2.2. Podmínky užívání. Služby díky jednotlivým softwarovým řešením. Žádné ujednání v těchto Podmínkách není možné vykládat jako postoupení ani udělení licence, podlicence nebo jiného užívacího práva ve smyslu autorského zákona u těch částí řešení Služby, které Retino poskytuje Uživateli jako software as service (SaaS), kromě ujednání uvedených v článku 3 těchto Podmínek. Uživatel je pouze oprávněn využívat Službu poskytovanou jako softwarové řešení. Uživatel však nemá právo softwarové řešení (Službu) rozmnožovat, stahovat, instalovat ani jakkoliv šířit. Uživatel není oprávněn Službu bez písemného souhlasu Retina zpracovávat do jiného softwarového vybavení.

2.3. Porušení práv duševního vlastnictví Uživatelem. Za předpokladu, že Uživatel poruší povinnosti stanovené v tomto článku, má Retino právo odstoupit od smluvního vztahu dle těchto Podmínek a požadovat po Uživateli náhradu veškeré škody vzniklé v důsledku takového porušení, a to i včetně nemajetkové újmy.

2.4. Další duševní vlastnictví. Pokud v rámci plnění Retina na zakladě těchto Podmínek dojde k vytvoření jakéhokoli plnění, které je chráněno dle Autorského zákona (zejména dílo) nebo jako jakýkoliv jiný chráněný nehmotný statek, stane se takové plnění součástí Retina a Podmínky pro užívání Retina se uplatní i na takové plnění.

3. PORTÁL

3.1. Portál. Důležitou součástí poskytování Služby je Portál, díky kterému mohou Zákazníci Uživatele reklamovat či vracet zboží, či uplatňovat jiná práva na E-shopu Uživatele. Tento Portál může Uživatel implementovat na svůj E-shop prostřednictvím unikátního integračního kódu, který lze nalézt v Dashboardu.

3.2. Portál jako dílo. Portál je autorským dílem ve smyslu autorského zákona. Retino Uživateli na základě registrace jeho Uživatelského účtu poskytuje licenci k výkonu práva Portál užít v podobě, v jaké je dostupný v daném konkrétním čase. Licence se poskytuje jako nevýhradní, na dobu trvání smluvního vztahu dle těchto Podmínek (nejdéle však na dobu trvání majetkových práv k Portálu), výhradně pro účely užití Portálu v souladu s těmito Podmínkami a tomu odpovídajícím způsobem. Licence se poskytuje pro území celého světa. Uživateli je Portál zpřístupněn prostřednictvím dálkového přístupu (prostřednictvím Dashboardu) v návaznosti na registraci Uživatelského účtu Uživatele.

3.3. Postoupení licence. Uživatel není oprávněn poskytnout podlicenci třetím osobám, ani postoupit licenci na třetí osobu.

3.4. Úplata za licenci. Úplata za licenci k Portálu je zahrnuta v celkové Odměně.

4. REGISTRACE UŽIVATELE

4.1. Registrace Uživatele jako podmínka využití Služby. Registrace je nutnou podmínkou k přístupu ke Službě a k jejímu řádnému využívání; Uživatel tuto podmínku bere na vědomí a zavazuje se provést řádnou registraci.

4.2. Způsob provedení registrace Uživatele. Registrace se provádí buď vyplněním registračního formuláře na stránkách app.retino.com/cs/onboarding/. Provedením registrace Uživatel potvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito Podmínkami používání Služby.

4.3. Správnost, úplnost údajů a aktualizace. Uživatel se tímto zavazuje uvést v registračním formuláři a/nebo přímo ve Službě správné a úplné údaje o své osobě. Tyto údaje má Uživatel povinnost aktualizovat podle platného stavu. Uživatel má zároveň právo registrační údaje v průběhu užívání Služby měnit a doplňovat.

4.4. Ohlašovací povinnost při zneužití přístupových údajů. Uživatel je povinen bezodkladně oznámit Retinu jakékoli zneužití nebo i jen pokus o zneužití jeho přístupových údajů a současně je povinen zvolit si bezodkladně nové přístupové údaje k Uživatelskému účtu. Uživatel je povinen zvolit si bezpečné heslo.

4.5. Deaktivace Uživatelského účtu. Uživatel může svůj Uživatelský účet kdykoli deaktivovat prostřednictvím Dashboardu. V případě, že dojde k deaktivaci Uživatelského účtu v průběhu Fakturačního období, bude Uživatelský účet deaktivován až na konci tohoto Fakturačního období. Nárok Retina na Odměnu za Fakturační období, ve kterém byl Uživatelský účet deaktivován, tímto není dotčen.

5. REGISTRACE DALŠÍHO UŽIVATELE

5.1. Pozvání Dalšího uživatele. Uživatel má možnost pozvat do svého Uživatelského účtu Další uživatele. V takovém případě je povinen uvést správné identifikační údaje nového Dalšího uživatele.

5.2. Registrace. Dalšího uživatele jako podmínka využívání Služby. Registrace je nutnou podmínkou k přístupu ke Službě a jejímu řádnému využívání Dalším uživatelem. Další uživatel tuto podmínku bere na vědomí a zavazuje se provést řádnou registraci.

5.3. Souhlas s Podmínkami. Další uživatel okamžikem registrace po kliknutí na pozvánku zaslanou Uživatelem na e-mailovou adresu Dalšího uživatele souhlasí s využíváním Služby za těchto Podmínek, přičemž veškeré podmínky poskytování Služby týkající se Uživatele, včetně příslušných práv a povinností, se přiměřeně uplatní i na Dalšího uživatele.

5.4. Úroveň přístupu Dalšího uživatele. Uživatel má možnost nastavení úrovně přístupu jím pozvaných Dalších uživatelů. Jednotlivé úrovně odlišují rozsah funkcí Služby, k nimž má daný Další uživatel v rámci Uživatelského účtu Uživatele přístup. Úrovně přístupu Dalšího uživatele jsou následující:

5.4.1. Agent. Uživatel má přístup pouze k omezeným funkcím Služby, nemůže pozvat Další uživatele, nahlížení do některých dat, mazat určitá data a další.

5.4.2. Správce. Správce má přístup ke všem funkcím Služby, jako samotný Uživatel.

5.5. Odpovědnost za škodu. Retino neodpovídá za žádnou škodu způsobenou Uživateli v důsledku nastavení úrovně přístupu Dalšího uživatele. Retino dále neodpovídá za žádnou škodu způsobenou Uživateli ze strany jím pozvaného Dalšího uživatele.

6. PŘÍPADY

6.1. Případy. Primární funkcí Služby je správa a vypořádání Případů (zejména reklamací a vratek) Zákazníků Uživatele.

6.2. Nastavení Případu. Uživatel si kromě základních nastavených Případů (reklamace a vratky) může v Dashboardu nastavit vlastní Případy (vč. jejich pojmenování a vlastností), které chce prostřednictvím Služby spravovat a vypořádávat (např. pozáruční servis).

6.3. Vznik nového Případu. Nový Případ v rámci Služby může vzniknout buď tak, že Zákazník založí nový Případ (vyplní a odešle požadavek) prostřednictvím Portálu na E-shopu Uživatele, nebo pokud Uživatel založí nový Případ manuálně v Dashboardu. Počet Případů, které vzniknou za konkrétní Fakturační období má vliv na výši celkové Odměny.

6.4. Odpovědnost za škodu. Retino neodpovídá za žádnou škodu způsobenou Uživateli v důsledku chybného založení, nastavení, či přiřazení Případu Uživatelem či Dalším uživatelem. Retino neodpovídá ani za žádnou další škodu způsobenou Uživateli v důsledku nebo v souvislosti s jeho vlastním jednáním, či jednáním Dalšího uživatele (např. pokud nechtěně smaže Případ, nenastaví si správně lhůtu apod.).

7. DOPRAVA

7.1. Doprava. Jednou z dalších funkcí Služby je zprostředkování zpětné dopravy související s konkrétním Případem.

7.2. Způsob hrazení dopravy. Dopravu je možné v rámci Služby realizovat buď tak, že ji hradí E-shop (resp. Uživatel) nebo Zákazník E-shopu.

7.3. Doprava hrazená Zákazníkem. Pokud chce Uživatel, aby dopravu v rámci konkrétního Případu hradil Zákazník, může si tuto funkci nastavit v Dashboardu v sekci „Doprava hrazená zákazníkem“. V takovém případě je doprava realizována na základě přepravní smlouvy Retina. Zákazník si tak při zadávání případu v Portálu vybere preferovaný typ dopravy, z možností které aktuálně nabízíme a obratem dopravu uhradí. Za dopravu hrazenou Zákazníkem nehradí Uživatel Retinu žádnou Odměnu. Vzhledem k tomu, že v případě dopravy hrazené Zákazníkem vzniká smlouva mezi Retinem a Zákazníkem (nikoli mezi Retinem a Uživatelem), tak se na dopravu hrazenou Zákazníkem použijí naše speciální podmínky.

7.4. Doprava hrazená Uživatelem. Pokud chce Uživatel, aby dopravu v rámci konkrétního Případu hradil sám Uživatel, může si tuto funkci nastavit v Dashboardu v sekci „Typy dopravy“. V takovém případě je doprava realizována na základě přepravní smlouvy Uživatele, kterou musí Uživatel vložit do svého Uživatelského účtu. Retino poté na pokyn Uživatele objednává realizaci dopravy u Uživatelova dopravce.

7.5. Odměna za dopravu. Dílčí služby týkající se dopravy mohou být zpoplatněny nad rámec Předplatného dle našeho aktuálního Ceníku.

7.6. Odpovědnost za škodu. Retino neodpovídá za žádnou škodu způsobenou Uživateli v souvislosti s realizací dopravy. Retino pouze předává pokyn Uživatele jeho dopravci, takže za škodu způsobenou v souvislosti s realizací dopravy zodpovídají primárně dopravci, které si Uživatel zvolil, případně samotný Uživatel či Další uživatel v důsledku chybného zadání pokynu Retinu.

8. REFUNDACE

8.1. Refundace. Jednou z dalších funkcí Služby je zajištění refundace pro Zákazníky Uživatele v rámci konkrétního Případu. Nastavení refundace je možné prostřednictvím Dashboardu v sekci „Refundace“.

8.2. Způsob fungování refundace. Pokud se Uživatel rozhodne využívat dílčí službu zajištění refundace, tak Retino na základě vytvoření nového Případu Zákazníkem automaticky zašle příkaz k úhradě na bankovní účet Uživatele, který uvádí ve svém Uživatelském účtu.

8.3. Kontrola příkazu k úhradě. Retino nabízí možnost zajištění refundace zejména pro zjednodušení celého procesu pro Uživatele. Retino proto nekontroluje správnost údajů souvisejících s refundací a Uživatel je povinen zkontrolovat každý příkaz k úhradě, který Retino v rámci refundace zaslalo na bankovní účet Uživatele. Retino neodpovídá za jakoukoli škodu způsobenou v důsledku chybné refundace.

8.4. Správnost a úplnost údajů. Uživatel je povinen v rámci refundace ve svém Uživatelském účtu uvádět správné a úplné údaje, zejména údaje o jeho bankovním účtu, preferované měně refundace, posun splatnosti, API token a další. Tyto údaje má Uživatel povinnost aktualizovat podle platného stavu.

8.5. Odpovědnost za škodu. Retino neodpovídá za žádnou škodu způsobenou Uživateli v důsledku uvedení nesprávných či neúplných údajů dle předchozího odst. 8.3 těchto Podmínek. Retino současně neodpovídá za jakoukoli škodu způsoben Uživateli v důsledku toho, že platba neproběhla, či neproběhla řádně, přičemž za takovou škodu odpovídá primárně banka Uživatele.

9. ODMĚNA

9.1. Úplatnost Služby. Služba je poskytována za úplatu a to zpravidla jako Předplatné, nebo jednorázová odměna ve výši dle platného Ceníku. Uživatel se tímto zavazuje za poskytování Služby platit Retinu Odměnu ve stanovené formě a výši.

9.2. Výše Odměny. Výše Odměny za konkrétní Fakturační období se vypočítá dle druhu, počtu a rozsahu jednotlivých dílčích služeb, které byly Uživateli v konkrétním Fakturačním období v rámci Služby poskytovány. Přesná výše Odměny a podrobný způsob jejího výpočtu jsou stanoveny v platném Ceníku.

9.3. DPH. Pokud není v Ceníku uvedeno jinak, jsou veškeré ceny v něm obsažené uvedeny bez DPH, které je k uvedené ceně účtováno v zákonné výši. Výše účtovaného DPH se tak může měnit v závislosti na změnách legislativy.

9.4. Zkušební doba a aktivace prvního Předplatného. Okamžikem registrace Uživatele podle článku 4 těchto Podmínek začíná běžet 14 denní zkušební doba, během které může Uživatel využívat Služby bezplatně. Po uplynutí 14 dnů začíná běžet první Fakturační období a Retinu vzniká nárok na první Předplatné za toto první Fakturační období. Předplatné za první Fakturační období bude spolu se zbytkem Odměny strženo z platební karty Uživatele na konci tohoto prvního Fakturačního období. Pokud Uživatel svůj Uživatelský účet před uplynutím této zkušební doby deaktivuje, tak Fakturační období nebude zahájeno a Uživatel nemusí hradit Předplatné.

9.5. Předplatné. Uživatel je za užívání Služby povinen hradit Retinu Předplatné ve výši stanovené v závislosti na počtu Případů vzniklých v daném Fakturačním období, a to způsobem a dle pravidel stanovených v Ceníku. Předplatné je součástí celkové Odměny, která náleží Retinu za dané Fakturační období, na které bylo Předplatné aktivováno či případně obnoveno. Pokud v daném Fakturačním období Uživatel nepoužije některou ze zpoplatněných dílčích služeb, dostupných v rámci Služby (např. rozesílání SMS), je Předplatné zpravidla jedinou složkou Odměny.

9.6. Minimální Předplatné. Pokud za dané Fakturační období nedojde ke vzniku žádných nových Případů v rámci Uživatelského účtu Uživatele, je Uživatel povinen uhradit Předplatné v minimální výši, která je stanovená v platném Ceníku.

9.7. Obnova Předplatného. Pokud nedojde ke deaktivaci Uživatelského účtu ze strany Uživatele, či ze strany Retina, bude na konci každého Fakturačního období Předplatné za stejných podmínek automaticky obnoveno.

9.8. Právo Retina na úhradu obnoveného Předplatného. Pokud nedojde k deaktivaci Uživatelského účtu ze strany Uživatele, má Retino po automatické obnově Předplatného právo na úhradu obnoveného Předplatného.

9.9. Automatická úhrada obnoveného Předplatného včetně Odměny. Pokud dojde k obnově Předplatného v souladu s těmito Podmínkami, bude Uživateli na konci Fakturačního období na které bylo Předplatné obnoveno, toto Předplatné strženo z platební karty (spolu se zbytkem celkové Odměny, která náleží Retinu za takové Fakturační období), kterou Uživatel aktuálně uvádí v rámci svého Uživatelského účtu.

9.10. Zrušení obnovy Předplatného. Obnovování Předplatného může Uživatel zrušit prostřednictvím deaktivace svého Uživatelského účtu.

9.11. Splatnost Odměny. Nárok Retina na celkovou Odměnu (včetně Předplatného) vzniká vždy na konci příslušného Fakturačního období.

9.12. Způsob úhrady Odměny. Odměna může být hrazena pouze prostřednictvím platební karty Uživatele. Celková Odměna (včetně Předplatného) bude vždy na konci příslušného Fakturačního období stržena z platební karty Uživatele, kterou uvádí ve svém Uživatelském účtu. S tímto Uživatel souhlasí okamžikem vložení platební karty do jeho Uživatelského účtu. Platba bankovním převodem je umožněna pouze Uživatelům, kteří s námi spolupracují na základě smlouvy na míru v rámci tarifu „Retino Enterprise“.

9.13. Přehled prozatímní výše Odměny. Pro kontrolu může Uživatel ve svém Uživatelském účtu sledovat výši Odměny, která prozatím náleží Retinu za právě probíhající Fakturační období, a to v Dashboardu v záložce „Fakturace“.

9.14. Změna Ceníku. Ceník může být Retinem jednostranně změněn. Informace o plánované změně Ceníku budou vždy k dispozici na našich webových stránkách. Plánovaná změna Ceníku bude oznámena Uživatelům, kterých se dotýká, nejméně měsíc před účinností těchto změn, a to formou oznámení v Uživatelském účtu nebo e-mailem. Pokud Uživatel nesouhlasí se změnou Ceníku, je povinen přestat naši Službu využívat.

9.15. Platební brána. Veškeré platby jsou prováděny skrze platební bránu Stripe, která je provozována společností Stripe Payments Europe (Evropa), se sídlem The One Building, 1 Grand Canal Street Lower, Dublin 2, Co. Dublin, Ireland, IN: IE513174.

9.16. Platební údaje a informace. Uživatel je povinen při nastavení způsobu úhrady Odměny uvést přesné, platné a úplné informace k vyúčtování a provedení platby. V případě, že dojde ke změně jakýchkoli takových informací, je Uživatel povinen aktualizovat tyto informace v rámci svého Uživatelského účtu.

9.17. Okamžik úhrady Odměny a poskytování Služby. Odměna se považuje za uhrazenou po připsání peněžních prostředků v dohodnuté výši na bankovní účet Retina. Retino není povinné začít s poskytováním Služby před okamžikem úhrady celé části Odměny.

9.18. Prodlení Uživatele a dočasné omezení poskytování Služby. Pro případ prodlení se zaplacením Odměny, nebo jakékoliv její části, tedy zejména, pokud z jakéhokoliv důvodu neproběhne automatické stržení Odměny z platební karty Uživatele, je Retino oprávněné omezit poskytování Služby Uživateli podle těchto Podmínek a opět jej obnovit až po uhrazení dlužné Odměny a případně zvolení nového či opravě stávajícího způsobu úhrady Odměny.

9.19. Přehled plateb a daňových dokladů. Přehled veškerých plateb a daňových dokladů je dostupný v elektronické podobě v Uživatelském účtu Uživatele, který nalezne ve svém Dashboardu.

10. PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELE

10.1. Závazek Uživatele týkající se používání Služby. Uživatel se zavazuje, že:

10.1.1. neuskuteční žádné takové jednání, které by bylo schopno narušit nebo poškodit Službu a ohrozit nebo znemožnit její poskytování;

10.1.2. pro přístup ke Službě se ani nepokusí, ani nebude využívat jiné rozhraní než rozhraní poskytnuté za tím účelem Retinem;

10.1.3. všechny identifikační údaje a hesla nezbytná pro přístup Uživatele ke Službě nesdělí žádné třetí osobě a pokud by zneužití svých identifikačních údajů a hesel jakoukoliv třetí osobou zjistil, neprodleně tuto skutečnost sdělí Retinu; v případě, že Uživatel sdělí své identifikační údaje či hesla třetí osobě záměrně (např. svému zaměstnanci), odpovídá za veškerou škodu způsobenou Retinu touto třetí osobou;

10.1.4. zvolí heslo k Retinu, které odpovídá vysoké úrovni zabezpečení Uživatelského účtu.

10.2. Porušení těchto Podmínek Uživatelem. Není porušením Podmínek, pokud není Služba řádně poskytována z důvodu, že Uživatel porušil některé ustanovení těchto Podmínek. V případě, že Uživatel poruší povinnosti dle odst. 10.1 těchto Podmínek, je Retino oprávněno i bez předchozího oznámení okamžitě zastavit poskytování Služby Uživateli, odepřít přístup ke Službě a odstoupit od smluvního vztahu dle Podmínek.

10.3. Náhrada škody vzniklé Retinu pro porušení povinností Uživatele. Poruší-li Uživatel jakékoli povinnosti dle těchto Podmínek, je povinen uhradit Retinu veškerou škodu vzniklou v souvislosti s takovým porušením, a to včetně nemajetkové újmy.

10.4. Technické vybavení Uživatele. Uživatel je povinen si zajistit odpovídající technické vybavení, které mu bude umožňovat využívat vlastnosti Retina podle těchto Podmínek. Uživatel je povinen prověřit, zda jeho technické vybavení odpovídá technickým požadavkům Retina před započetím užívání Retina.

10.5. Závady Služby. V případě, že dojde ke vzniku jakékoliv Závady v rámci poskytování Služby Uživateli, je Uživatel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit Retinu, a to písemně na e-mailovou adresu support@retino.com. Retino se na základě oznámení Uživatele pokusí opravit vzniklou Závadu bez zbytečného odkladu.

11. PRÁVA A POVINNOSTI RETINA

11.1. Změny Služby. Retino je oprávněno kdykoliv provádět změny (aktualizace) obsahu a funkcí (přidávat i ubírat obsah/funkce) Služby. Toto probíhá automaticky a tyto Podmínky se vztahují i na aktualizovanou Službu. Uživatel není oprávněn změny odmítnout, neboť Služba je poskytována „tak jak je“ („as is“). Uživatel bude o aktualizacích Služby informován buď prostřednictvím e-mailu, webových stránek Retina nebo prostřednictvím Uživatelského účtu.

11.2. Nesouhlas se změnami Služby. V případě, že Uživatel nebude souhlasit se změnou Služby dle předchozího odstavce, je povinen přestat Službu používat a odstoupit od smluvního vztahu dle těchto Podmínek.

11.3. Výpadky Služby a odpovědnost Retina. Retino nenese odpovědnost za výpadky provozu Služby. Retino však vyvine takové úsilí, jež je po něm možné rozumně požadovat, aby v co nejkratším možném čase zajistil znovuzprovoznění Služby.

11.4. Kontrola Uživatelského účtu. Retino může kontrolovat Uživatelský účet Uživatele a poskytování Služby pozastavit v případě, že zjistí porušení těchto Podmínek; o tom ihned Uživatele informuje.

11.5. Postup v případě poruch na straně Uživatele. Retino si vyhrazuje právo v případech poruch technické povahy na straně Uživatele či v síti internet omezit či dočasně zastavit poskytování Služby, o čemž bude informovat Uživatele bez zbytečného odkladu. Zejména se jedná o výpadky sítě internet nebo okolnosti, které potřebují součinnost třetích stran.

11.6. Užívání označení Uživatele v referencích. Uživatel souhlasí, že Retino může využívat jakékoliv značky, loga a obchodní názvy, aby mohl Uživatele označit jako své uživatele/zákazníky vedle jakýchkoli marketingových materiálů i na internetových stránkách a/nebo v rámci Služby. Za tímto účelem Uživatel uděluje Retinu nevýhradní, celosvětovou licenci k užití takových značek, log, či obchodních názvů, a to na dobu trvání smluvního vztahu mezi Uživatelem a Retinem. Uživatel může svůj souhlas odvolat a od udělené licence odstoupit zasláním e-mailu na adresu support@retino.com.

12. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI RETINA

12.1. Vyloučení odpovědnosti Retina za škodu vzniklou v důsledku Nutné údržby. Uživatel bere na vědomí a souhlasí, že Retino neručí za případně vzniklé finanční ztráty Uživatele způsobené pozastavením Služby z důvodu její aktualizace nebo Nutné údržby.

12.2. Odpovědnost za omezení fungování Služby z důvodů na straně Uživatele. Retino není odpovědné za omezení fungování Služby z důvodů na straně Uživatele. Retino není odpovědné ani pokud dojde k omezení poskytování Služby Uživateli z důvodu, že neuhradil včas Odměnu.

12.3. Omezení či znemožnění užívání Služby nezávislé na vůli Retina. Retino nenese odpovědnost za znemožnění či omezení užívání Služby Uživateli, jakýmikoli okolnostmi technické povahy, které Retino není schopné ovlivnit nebo jejichž řešení vyžaduje součinnost třetích stran.

12.4. Odkazy na weby nebo služby třetích stran. Služba může obsahovat odkazy na internetové stránky třetích stran nebo služby, které Retino nevlastní nebo nekontroluje. Retino nemá žádnou kontrolu nad obsahem, pravidly ochrany soukromí nebo praktikami jakýchkoli internetových stránek či služeb třetích stran. Retino není odpovědné, přímo či nepřímo, za jakoukoli škodu či ztrátu způsobenou či údajně způsobenou využitím či prostřednictvím jakéhokoli takového obsahu, zboží či služeb, které jsou dostupné na takových internetových stránkách či v takových službách či jejich prostřednictvím, či způsobené či údajně způsobené důvěrou v ně.

12.5. Limitace odpovědnosti za škodu. V případě, že by bylo Retino povinné nahradit Uživateli jakoukoli škodu vzniklou v souvislosti s poskytováním Služby, dohodly se Smluvní strany, že Retino bude povinné nahradit škodu maximálně do výše Odměny, kterou byl Uživatel povinen uhradit za Fakturační období ve kterém došlo ke vzniku škody.

13. VYŠŠÍ MOC

13.1. Podmínky pro uplatnění vyšší moci. Retino neodpovídá za porušení povinností podle těchto Podmínek způsobené vyšší mocí, pokud tyto Podmínky nestanoví jinak.

13.2. Co je vyšší moc? Vyšší mocí se rozumí jakákoli překážka, jež nastala nezávisle na vůli Retina a brání mu ve splnění jeho povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by Retino tuto překážku nebo její následky odvrátilo nebo překonalo, a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku předvídalo.

14. PODPORA

14.1. Poskytování podpory. Retino negarantuje Uživatelům poskytování technické podpory. Uživatel však může kontaktovat technickou podporu Retina buď prostřednictvím chat boxu v Dashboardu nebo e-mailem na adrese support@retino.com, přičemž Retino se pokusí Váš požadavek co nejrychleji vypořádat. Pokud technickou podporu kontaktujete v pracovní dny mezi 9:00 – 17:00, tak je větší šance, že Váš požadavek bude vypořádán rychleji.

15. NUTNÁ ÚDRŽBA

15.1. Nutná údržba. Není porušením těchto Podmínek, pokud není Služba poskytována v důsledku Nutné údržby. Nutná údržba je zpravidla předem oznámena prostřednictvím Uživatelského účtu či na webových stránkách Retina.

15.2. Oznámení Nutné údržby. Uživatel je povinen strpět krátkodobou odstávku Služby spočívající v jejím omezení nebo přerušení. O tomto bude Uživatel zpravidla upozorněn prostřednictvím oznámení v Uživatelském účtu, na webových stránkách Retina nebo e-mailem alespoň 12 hodin před jejím uskutečněním. V takovém oznámení Retino uvede, o jaký druh údržby se bude jednat a předpokládaný čas zahájení a ukončení prací.

15.3. Aktualizace. Retino bude kromě Nutné údržby provádět také bezplatné aktualizace Služby. Cílem těchto aktualizací je zlepšení poskytování Služby a usnadnění obsluhy v Uživatelském účtu. Aktualizace Služby jsou zpravidla prováděny bezvýpadkově, avšak Retino je v některých případech oprávněno omezit či pozastavit poskytování Služby na dobu nutnou k provedení aktualizace. Retino zpravidla oznamuje Uživateli aktualizace prostřednictvím Uživatelského účtu, na webových stránkách Retina nebo e-mailem.

16. TRVÁNÍ A MOŽNOSTI UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

16.1. Trvání smluvního vztahu. Tento smluvní vztah se uzavírá na dobu neurčitou okamžikem registrace Uživatele ke Službě.

16.2. Výpověď ze strany Uživatele. Uživatel má právo jednostranně vypovědět smluvní vztah dle těchto Podmínek bez udání důvodu, a to tak, že deaktivuje svůj Uživatelský účet prostřednictvím Dashboardu. Smluvní vztah dle těchto Podmínek se považuje za ukončený k poslednímu dni Fakturačního období, ve kterém Uživatel deaktivoval svůj Uživatelský účet.

16.3. Výpověď ze strany Retina. Retino má právo jednostranně vypovědět smluvní vztah dle těchto Podmínek bez udání důvodu, a to buď písemnou výpovědí zaslanou na e-mail Uživatele, který uvádí ve svém Uživatelském účtu anebo tak, že deaktivuje Uživatelský účet Uživatele. O případné deaktivaci Uživatelského účtu Retino informuje Uživatele prostřednictvím jeho e-mailu uvedeného v jeho Uživatelském účtu nejpozději v den jeho deaktivace. Smluvní vztah dle těchto Podmínek se považuje za ukončený k poslednímu dni Fakturačního období, ve kterém došlo byla doručena výpověď Uživateli, nebo ve kterém došlo k deaktivaci Uživatelského účtu Uživatele.

16.4. Fikce ukončení. Smluvní vztah dle těchto Podmínek se považuje za ukončený po uplynutí 2 let od posledního přihlášení k Uživatelskému účtu. V takovém případě je Retino oprávněné odstranit Uživatelský účet Uživatele.

16.5. Ztráta způsobilosti k poskytování Služby. Uživatel souhlasí s tím, že pro případ, kdy Retino bez své viny ztratí způsobilost k poskytování Služby, tj. například změnou právních předpisů, se smluvní vztah dle těchto Podmínek považuje tímto okamžikem za ukončený, což není považováno za porušení těchto Podmínek.

16.6. Podstatné porušení Podmínek. Retino má právo Službu omezit nebo neposkytnout, či zablokovat Uživatelský účet a okamžitě odstoupit od smluvního vztahu dle těchto Podmínek, jakmile zjistí jejich podstatné porušení. Za podstatné porušení Podmínek se považuje zejména:

16.6.1. takové jednání Uživatele, které je schopno jakkoli ohrozit software nezbytný k poskytování Služby;

16.6.2. Uživatel postupuje v rozporu s těmito Podmínkami;

16.6.3. Uživatel užíval Službu takovým způsobem, který může poškodit nebo dokonce poškodil Retino, a/nebo se i jen pokusil zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak měnit jakoukoliv součást Služby;

16.6.4. Uživatel se i jen pokusil získat přihlašovací jména a/nebo hesla jiných Uživatelů Služby;

16.6.5. pokud se Další uživatel přizvaný Uživatelem dopustil jednání uvedeného v tomto odst. 16.5. těchto Podmínek;

16.7. Již zaplacená Odměna a ukončení smluvního vztahu. V případě ukončení smluvního vztahu dle těchto Podmínek, nemá Uživatel právo na vrácení jakékoli části již zaplacené Odměny za využívání Služby.

17. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

17.1. Retino zpracovatelem osobních údajů. Uživatelé nám svěřují Osobní údaje svých Zákazníků nebo jiných osob. Podrobnosti našich povinnostech v pozici zpracovatele najdete ve Smlouvě o zpracování osobních údajů (DPA), která je přílohou č. 1 a nedílnou součástí těchto Podmínek.

17.2. Retino správcem Osobních údajů. s pracujeme s Osobními údaji najdete v Zásadách zpracování osobních údajů.

18. ZÁVĚR

18.1. Právní řád. Tyto Podmínky se řídí právním řádem České republiky, současně se vylučují kolizní normy mezinárodního práva soukromého.

18.2. Smírná cesta řešení sporu, soudní příslušnost. Vždy se pokusíme vyřešit spor vzniklý mezi námi smírnou cestou. Pokud nebude možné dosáhnout smírného řešení věci, pak přijdou na řadu soudy. Sjednáváme si, že jakékoliv spory vzniklé v souvislosti s používáním Služby budou řešeny věcně a místně příslušným soudem pro území Obvodního soudu pro Prahu 1 v České republice.

18.3. Trvání ustanovení i po ukončení smluvního vztahu dle těchto Podmínek. Práva a povinnosti stanovené v ustanoveních článků 2., 3., 12., 13. a odst. 5.5., 6.4., 7.6., 8.5., 10.3., 16.7., 18.2., 18.3. zůstávají v platnosti i po ukončení smluvního vztahu podle těchto Podmínek.

18.4. Změny Podmínek. Tyto Podmínky mohou být ze strany Retina jednostranně písemně změněny nebo zrušeny.

18.5. Prohlášení právního nástupnictví. Smluvní strany prohlašují a souhlasí, že práva a povinnosti, které pro ně vyplývají z těchto Podmínek, pro případ zániku nebo jakýchkoliv jiných právních skutečností s následkem přechodu práv a povinností přecházejí na jejich právní nástupce.

18.6. Platnost a účinnost. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 3.7.2023.

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ: PŘÍLOHA Č. 1 K PODMÍNKÁM POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY RETINO

(dále jen “Zpracovatelská smlouva”) uzavřená mezi:

A. Vámi, kteří jste se rozhodli používat službu Retino; (dále jen „Správce“ nebo “vy”)

a

B. Retino.cz s.r.o., IČO: 06222234, se sídlem Klimentská 1746/52, Nové Město, 110 00 Praha 1, zastoupená Petrem Borošem, jednatelem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. C 278391,

(dále jen „Zpracovatel“, “Retino”, nebo “my”)

(Zpracovatel a Správce dále společně jako „Smluvní strany“ a jednotlivě „Smluvní strana“).

Pokud budete využívat službu Retino (“Služba”), pak bude Retino zpracovatelem Osobních údajů, které nám svěříte. Služba je poskytována na základě Podmínek poskytování služby Retino (“Podmínky”). Uzavřením Smlouvy potvrzujete, že jste se seznámil a souhlasíte se Zpracovatelskou smlouvou, a je pro Vás právně závazná. Tato Zpracovatelská smlouva se vztahuje na všechny uživatele, kteří mají ke Službě přístup, nebo jej používají.

Přečtěte si prosím pečlivě tuto Zpracovatelskou smlouvu, která vymezuje podmínky zpracování Osobních údajů, za kterých je Služba poskytována. V případě dotazů, které se budou týkat zpracování Osobních údajů, nás můžete kdykoliv kontaktovat na support@retino.com.

Smluvní strany zpracovávají Osobní údaje v souvislosti s uzavřenou Smlouvou v souladu s právními předpisy, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 (dále jen “GDPR”). Podle GDPR musí Smluvní strany písemně upravit pravidla zpracování, což provádějí v této Zpracovatelské smlouvě.

1. ÚVOD A KRÁTKÝ PŘEHLED OBSAHU SMLOUVY

1.1. Předmět a účel Zpracovatelské smlouvy. Uzavřením této Zpracovatelské smlouvy jako Správce pověřujete Zpracovatele, aby pro Vás prováděl zpracování Osobních údajů v souvislosti s poskytováním Služby. Cílem je zajištění ochrany Osobních údajů v rozsahu požadovaném právními předpisy. Rozsah zpracovávaných Osobních údajů naleznete v Příloze A této Zpracovatelské smlouvy.

1.2. Služba Retino. Služba Retino spočívá zejména poskytování služeb v usnadnění procesu reklamace, poskytování přístupu k software pro správu zpětných procesů a dalších služeb, jak je blíže definováno v Podmínkách.

1.3. Co znamená pozice Zpracovatele a Správce. Při užívání Služby nám předáváte Osobní údaje, jejichž jste Správcem, které následně na Váš pokyn a v rozsahu Vámi zvoleném zpracováváme. Při zpracování Osobních údajů jste v postavení Správce Osobních údajů podle článku 4 odst. 7 GDPR a Retino je v postavení Zpracovatele dle článku 4 odst. 8 GDPR.

1.4. Písemná forma. Podle článku 28 GDPR Smluvní strany písemně upravují pravidla zpracování v této Zpracovatelské smlouvě.

1.5. Definice. Definice pojmů v Podmínkách budou převzaty ve stejném významu i do této Zpracovatelské smlouvy.

1.6. Doba trvání Podmínek. Tato Zpracovatelská smlouva se uzavírá na dobu trvání Smlouvy podle Podmínek.

1.7. Okamžik uzavření a ukončení Zpracovatelské smlouvy. Zpracovatelská smlouva je uzavřena v okamžiku dokončení registrace za účelem užívání Služby (uzavření Smlouvy). Ukončit Zpracovatelskou smlouvu je možné za stejných podmínek jako ukončení využívání Služby podle Podmínek.

1.8. Účinky ukončení. Ukončení této Zpracovatelské smlouvy má za následek zároveň ukončení smluvního vztahu v oblastech, kterých se tato Zpracovatelská smlouva týká, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak. Ukončením Podmínek je ukončena i tato Zpracovatelská smlouva. Ukončením této Zpracovatelské smlouvy však nejsou dotčeny povinnosti Zpracovatele při předávání (navrácení) Osobních údajů Správci či jejich likvidaci a dodržování důvěrnosti informací.

2. SPOLEČNÉ POVINNOSTI SPRÁVCE A ZPRACOVATELE

2.1. Zákonnost zpracování. Správce a Zpracovatel se zavazují dodržovat předpisy upravující ochranu Osobních údajů.

2.2. Součinnost. Správce a Zpracovatel se zavazují si být navzájem v nezbytném a přiměřeném rozsahu nápomoci při plnění povinností při zpracování Osobních údajů, které vyplývají ze vzájemně uzavřených smluv a právních předpisů, a to zejména v souvislosti s reakcemi na výkon práv subjektů údajů, s bezpečnostními incidenty a také i s vypracováním posouzení vlivu a s jednáním s dozorovými orgány. Smluvní strany se zavazují poskytnout nezbytné podklady pro vyřízení žádosti týkající se zpracování Osobních údajů podle Podmínek. Smluvní strana tyto podklady poskytne zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 pracovních dnů od obdržení žádosti o poskytnutí součinnosti druhé Smluvní straně.

2.3. Incident. Smluvní strana oznámí druhé straně, že se dozvěděla o porušení zabezpečení zabezpečení do 48 hodin od chvíle, kdy se o porušení dozví. Porušením je třeba chápat jakýkoliv případ porušení zabezpečení Osobních údajů, které může potenciálně vést k náhodnému nebo protiprávnímu zničení, změně nebo neoprávněnému poskytnutí nebo zpřístupnění Osobních údajů, které jsou zpracovány na základě Smlouvy ve znění Podmínek.

3. PRÁVA A POVINNOSTI ZPRACOVATELE

3.1. Omezení přístupu. Zpracovatel zajistí, aby byl přístup k Osobním údajům omezen pouze na (a) zaměstnance, kteří zpracovávají Osobní údaje v rámci pracovní náplně, a dále (b) osoby, které spolupracují se Zpracovatelem a v rámci spolupráce mohou pro něj zpracovávat Osobní údaje, a to v souladu s podmínkami této Zpracovatelské smlouvy a za účelem poskytnutí Služeb na základě Smlouvy ve znění Podmínek. Pokud se na tyto osoby nevztahuje zákonná povinnost mlčenlivosti, Zpracovatel zajistí jejich smluvní mlčenlivost.

3.2. Závazek Zpracovatele týkající se přijatých opatření. Zpracovatel přijal a zavazuje se udržovat po celou dobu trvání této Zpracovatelské smlouvy vhodná technická a organizační opatření dle nařízení GDPR, které se na Zpracovatele vztahují. Přehled přijatých opatření naleznete v Příloze B této Zpracovatelské smlouvy.

3.3. Závazek Zpracovatele. Zpracovatel se zavazuje:

3.3.1. při zpracování osobních údajů dodržovat veškeré povinnosti vyplývající pro zpracovatele Osobních údajů z relevantních právních předpisů;

3.3.2. zpracovávat Osobní údaje výlučně na základě pokynů Správce učiněných dle této Zpracovatelské smlouvy, včetně v otázkách předání Osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci;

3.3.3. oznámit bez zbytečného odkladu Správci případy, kdy je ze strany Úřadu pro ochranu Osobních údajů či jiného správního orgánu zahájena kontrola nebo jiné správní řízení ve vztahu ke zpracování Osobních údajů Zpracovatelem, a poskytnout Správci veškeré informace o průběhu a výsledcích této kontroly, resp. průběhu a výsledcích takového řízení;

3.3.4. být Správci nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi Správce týkajících se zabezpečení Osobních údajů podle článku 32 až 36 GDPR při zohlednění povahy zpracování, které má Zpracovatel provádět;

3.3.5. umožnit Správci konání interních auditů, včetně inspekcí, prováděných Správcem nebo jiným auditorem, kterého Správce pověřil, a to za podmínky, že tyto budou Zpracovateli oznámeny jeden měsíc před jejich konáním; Zpracovatel může vznést námitky proti proti jakémukoliv auditorovi, který byl pověřen Správcem, pokud není nezávislý, je v soutěžním nebo obdobném postavení vůči Zpracovateli. Na základě Zpracovatelem vznesené námitky má Správce povinnost pověřit jiného auditora;

3.3.6. ohlásit Správci o každém porušení zabezpečení Osobních údajů, o kterém se dozví, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 48 hodin od chvíle, kdy se o porušení zabezpečení dozví. Minimální rozsah tohoto oznámení je uvedený v článku 33 odst. 3 GDPR;

3.3.7. vést evidenci veškerých porušení zabezpečení Osobních údajů a přijatých nápravných opatření k zajištění odpovídající úrovně zabezpečení zpracování. Zpracovatel je povinen poskytnout Správci veškerou potřebnou součinnost spojenou s šetřením porušení zabezpečení a plnění povinností Správce dle článku 33 až 34 GDPR;

3.3.8. být Správci nápomocen při doložení procesů či dokumentů, které prokazují, že Správce dodržuje GDPR.

3.4. Úhrada nákladů. Smluvní strany se dohodly, že Zpracovatel má vůči Správci nárok na náhradu přiměřených nákladů spojených s poskytnutím součinnosti.

3.5. Mlčenlivost Zpracovatele. Zpracovatel se zavazuje dodržovat povinnost mlčenlivosti o všech Osobních údajích předaných Správcem, a bude je udržovat v tajnosti, nezveřejní je, nepřístupní třetí osobě, a to ani jako celek, ani jejich části, ledaže má dojít k jejich předání na základě pokynu Správce, nebo pokud tak předpokládá právní předpis.

3.6. Obchodní tajemství. Všechny informace a dokumenty, které Zpracovatel Správci zpřístupní v souvislosti s auditem nebo inspekcí, tvoří součást obchodního tajemství Zpracovatele, a není-li stanoveno jinak, podléhají požadavkům na zachování důvěrnosti podle této Zpracovatelské smlouvy. Tyto informace a dokumenty smí být zpřístupněny pouze oprávněnému dozorovému úřadu.

3.7. Zákonnost zpracování. Povinnosti Zpracovatele týkající se ochrany Osobních údajů se Zpracovatel zavazuje plnit po celou dobu účinnosti Smlouvy, pokud z ustanovení Smlouvy, této Zpracovatelské smlouvy nebo příslušných právních předpisů nevyplývá, že mají trvat i po zániku její účinnosti.

3.8. Zapojení zpracovatelé a zapojení nového zpracovatele. Zpracovatel dále zapojil do zpracování Osobních údajů poskytovatele Amazon Web Services, Inc.,Twilio Ireland Limited, Stripe Technology Europe, Limited, HERE Global B.V., PPL CZ s.r.o., Direct Parcel Distribution CZ s.r.o., Liftago, a.s., General Logistics Systems Czech Republic s.r.o., GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. Pokud bude Zpracovatel zapojovat jiné zpracovatele, informuje o tom Správce před touto změnou prostřednictvím e-mailu nebo přímo v Aplikaci. V případě, že Správce nebude se zapojením nového zpracovatele souhlasit, může podat námitku, a to nejpozději do 5 dnů od doručení oznámení Zpracovatele. Podání námitky, a tedy nezapojení nového (pod)zpracovatele, může mít za následek znemožnění užívání Služby.

3.9. Programátoři a další specialisté Zpracovatele. Správce výslovně souhlasí se zapojením dalších zpracovatelů – programátorů a jiných specialistů Zpracovatele v pozici fyzických osob podnikajících, kteří poskytují Zpracovateli služby na základě smlouvy o spolupráci.

3.10. Povinnost Zpracovatele v případě ukončení spolupráce. Zpracovatel se zavazuje, že v případě ukončení poskytování Služeb vymaže veškeré Osobní údaje a na žádost Správce je vrátí, včetně veškerých kopií, pokud právo EU nebo České republiky nevyžaduje jejich uložení. V takovém případě budou ve lhůtě tří měsíců od doručení výzvy Správce vráceny prostřednictvím zabezpečeného úložiště, které Správce specifikuje ve své výzvě a zřídí k němu Zpracovateli přístup. Pokud po uplynutí tří let od ukončení spolupráce Správce nedá pokyn k předání Osobních údajů, upozorní jej Zpracovatel na možnost vrácení dat. Pokud Správce nedá do jednoho měsíce od upozornění pokyn na předání dat, budou Osobní údaje s ohledem na plnění svých právních povinností smazány.

3.11. Vrácení dat. Správce může požádat Zpracovatele o zaslání zálohovaných dat dle Podmínek, a to nejpozději do 2 měsíců od smazání Uživatelského účtu. Po uplynutí této lhůty jsou data Správce nenávratně smazána.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1. Právní řád. Pro záležitosti zvláště neupravené v této Zpracovatelské smlouvě platí obecně závazné právní předpisy. Zpracovatelská smlouva se řídí a bude vykládána v souladu s právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před žádnými ustanoveními zákona, a to ani před ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky.

4.2. Vyšší moc. Zpracovatel nenese odpovědnost za situace, kdy nemohl splnit svou povinnost vyplývající ze Zpracovatelské smlouvy z důvodu události označované jako vyšší moc (válka, nepokoje, terorismus, vzpory, stávky, požáry, epidemie či přírodní katastrofy).

4.3. Komunikace Smluvních stran. Smluvní strany se dohodly, že jejich komunikace týkající se Zpracovatelské smlouvy (včetně oznámení bezpečnostního incidentu) bude probíhat bude probíhat prostřednictvím e-mailových adres:

4.3.1. Správce: e-mailová adresa, kterou se Správce registroval ke Službě;

4.3.2. Zpracovatel: support@retino.com;

4.4. Zákaz postoupení. Žádná Smluvní strana nesmí jakkoli postoupit nebo převést práva a povinnosti vyplývající z této Zpracovatelské smlouvy nebo související s touto Zpracovatelskou smlouvou bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany.

4.5. Aktualizace a změny. Zpracovatel si vyhrazuje právo tuto Zpracovatelskou smlouvu upravit nebo aktualizovat. Pokud provedeme změny, které mění práva a povinnosti ze Zpracovatelské smlouvy, budete o tom včas srozuměni prostřednictvím e-mailu, který Vám zašleme. Pokud budete využívat nadále Službu, souhlasíte s aktualizovaným zněním Zpracovatelské smlouvy. Pokud se změnami nebudete souhlasit, přestaňte prosím Službu využívat.

4.6. Účinnost. Tato Zpracovatelská smlouva je účinná v tomto znění od 3. 7. 2023.

4.7. Přílohy. Součástí Zpracovatelské smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha A: Povaha, rozsah, trvání a účel zpracování Osobních údajů,

Příloha B: Technická a organizační opatření.

PŘÍLOHA A: KE SMLOUVĚ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

POVAHA, ROZSAH, TRVÁNÍ A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Povaha zpracování. Osobní údaje jsou zpracovávány automatizovaně prostřednictvím systémů Zpracovatele používaných Zpracovatelem pro poskytování Služby.

Účel. Účelem zpracování je umožnit Správcim využívání Služby (plnění Smlouvy).

Právní důvod zpracování. Právním důvodem pro zpracování Osobních údajů v rámci poskytování Služby je plnění Smlouvy (ve znění Podmínek).

Rozsah zpracování: V závislosti na tom, jak Správce využívá Službu, mohou být v souvislosti s poskytováním Služby zpracovávány zejména tyto Osobní udaje:

Kontaktní údaje: Jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, adresa, IČO, sídlo, číslo objednávky, číslo účtu, adresa;

Údaje na daňových dokladech: Kontaktní údaje, číslo objednávky, číslo účtu, číslo faktury; anebo

Případně další Osobní údaje přenášené v rámci integrace, zpracovávané výhradně na pokyn Správce.

Zvláštní kategorie Osobních údajů. Správce se zavazuje, že Zpracovateli nezpřístupní žádné Osobní údaje, které spadají do zvláštní kategorie Osobních údajů ve smyslu článku 9 GDPR. Zvláštní kategorie Osobních údajů mohou být zpracovány pouze po výslovné předchozí dohodě se Zpracovatelem. Co jsou zvláštní kategorie Osobních údajů? Jsou to takové Osobní údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení, členství v odborech, zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby. Za zvláštní kategorii údajů jsou považovány i genetické a biometrické údaje, pokud jsou zpracovávány za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby.

Subjekt údajů. Zpravidla se jedná o Osobní údaje zákazníků nebo klientů Správce, zaměstnanců Správce a jiných spolupracujících osob včetně dodavatelů, uživatelů webových stránek Správce, obchodních partnerů nebo jejich zaměstnanců či zástupců.

Doba zpracování. . Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu, po kterou jsou Smluvní strany vázány Smlouvou ve znění Podmínek, ledaže dohoda Smluvních stran nebo právní předpis nestanoví dobu delší.

PŘÍLOHA B: KE SMLOUVĚ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

TECHNICKÁ A ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ

Technická opatření. Bezpečnost je pro nás velmi důležitá a proto soustavně pracujeme na tom, aby byly Vaše Osobní údaje chráněny. Při volbě opatření bereme v úvahu rozsah zpracování, rizikovost zpracování nebo stav naší techniky.

• Pravidelně zálohujeme data;

• aktualizujeme antivirové softwarové systémy;

• šifrujeme data pomocí SSL/TLS („secure sockets layer / transport layer security“) pro veškeré předávání údajů;

• používáme zabezpečený https protokol;

• naše data na serverech jsou šifrována;

• technologii vyvíjíme s ohledem na ochranu osobních údajů (privacy by design);

• přístupová hesla do informačních systémů (kde budou Osobní údaje zpracovány) a oprávnění k přístupu jsou kontrolované na úrovni jednotlivců.

Organizační opatření. Přijali jsme a zavazujeme se dodržovat následující opatření:

• Naši zaměstnanci a naši dodavatelé služeb jsou zavázáni mlčenlivostí;

• Naši zaměstnanci jsou řádně proškoleni a také dále pravidelně školeni ohledně GDPR a seznámeni s pravidly bezpečné práce na pracovních zařízeních;

• V případě uchovávání API klíčů odstraňujeme autorizační údaje;

• Přístupy do všech systémů včetně informačního systému jsou personalizovány a kryty bezpečnými hesly;

• Hesla v provozním prostředí uchováváme na odděleném místě (Safe store), do nějž jsou evidovány logy, abychom mohli kontrolovat přístup zaměstnanců k jednotlivým Osobním údajům Uživatelů.