společnosti Retino.cz s.r.o,
IČ 06222234,
sídlem Polská 1621/11, 120 00 Praha 2,
zapsané v obchodním rejstříku MS v Praze, spisová značka C278391
(dále jen “poskytovatel“)

1. Základní ustanovení

1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen “VOP“) upravují vztahy při poskytování služeb pronájmu software pro správu zpětných procesů poskytovatelem uživatelům.

1.2 Dokončením registrace produktu uživatel potvrzuje, že je s těmito VOP srozuměn a že je v celém rozsahu akceptuje.

1.3 Pro uzavření smlouvy dle těchto VOP mohou být použity prostředky komunikace na dálku, které umožňují uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran.

1.4 Definice pojmů:

 • Smluvní strany – strany těchto VOP a smlouvy, kde na jedné straně vystupuje poskytovatel a na druhé uživatel.
 • Poskytovatelem se rozumí společnost Retino.cz s.r.o., IČ 06222234, se sídlem Polská 1621/11, 120 00 Praha 2, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka C278391.
 • Uživatelem se rozumí podnikatel, který je fyzickou nebo právnickou osobou, a který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti.
 • Produkt – software pro správu zpětných procesů nabízený poskytovatelem.
 • Licenční smlouva – smlouva o poskytnutí licence k software uzavřená mezi poskytovatelem a uživatelem na základě a v souladu s těmito VOP (dále jen “licenční smlouva“, nebo “smlouva“). Smluvní strany souhlasí s tím, aby uzavření licenční smlouvy mezi stranami proběhlo v souladu s § 46 odst. 1 zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, dle těchto VOP.

2. Uzavření smlouvy

2.1 Postup při uzavírání smlouvy a smlouvy o poskytnutí oprávnění k výkonu práva užít dílo

2.1.1 Jednotlivé zakázky se uzavírají prostřednictvím on-line formuláře na produktovém webu nebo e-mailu. Smlouva o poskytnutí oprávnění k výkonu práva užít dílo je uzavřena okamžikem, kdy poskytovatel akceptuje objednávku zaslanou uživatelem prostřednictvím on-line formuláře na produktovém webu nebo e-mailu. Akceptací se rozumí též vystavení zálohové faktury poskytovatelem a její odeslání uživateli.

2.1.2 Smluvní vztah mezi poskytovatelem a uživatelem v souvislosti s plněním poskytovatele realizovaným v souvislosti s dodávkou vzniká:

 • přijetím elektronické objednávky uživatele poskytovatelem,
 • a elektronickou (e-mail, WWW rozhraní) akceptací takovéto objednávky uživatele poskytovatelem,
 • vystavením faktury ve výši jedné měsíční platby a platby za poměrnou část měsíce poskytovatelem a jejím odesláním (elektronicky či písemně) uživateli,
 • úhradou první faktury uživatelem ve výši a dle podmínek specifikovaných na faktuře a v akceptaci poskytovatele.

2.1.3 Na základě takto uzavřené smlouvy mezi poskytovatelem a uživatelem, se poskytovatel zavazuje poskytnout uživateli produkt a licenci k jeho užití.

2.1.4 Uživatel je povinen zaplatit poskytovateli cenu za dodávku a licenci a to stanoveným způsobem, uvedeným v akceptaci poskytovatele.

2.1.5 Po obdržení objednávky zašle poskytovatel uživateli akceptaci objednávky, a to e-mailem. Akceptaci objednávky je poskytovatel povinen odeslat uživateli nejpozději do 4 pracovních dnů ode dne doručení objednávky. Poskytovatel potvrzuje odesláním akceptace objednávky svoji vůli přijmout objednávku uživatele jako závaznou a v případě splnění dalších výše uvedených podmínek, tj. zejména úhradou zálohy uživatelem poskytovateli, je uzavřena smlouva – vzniká závazkový vztah.

3. Pronájem produktu, cena, platební podmínky

3.1 Pronájem produktu

3.1.1 Pronájem produktu se realizuje výhradně formou hostování dodávky na serverech poskytovatele nebo serverech pronajatých poskytovatelem. Poskytovatel v tomto případě je povinen vynaložit přiměřené úsilí na maximální dostupnost produktu.

3.2 Cena

3.2.1 Odměna poskytovatele s cenou za licenci je určena smlouvou. V této ceně nejsou zahrnuty žádné další služby poskytovatele, pokud není stanoveno jinak.

3.3 Platební podmínky

3.4.1 Uživatel provádí úhrady vždy na základě elektronických zálohových faktur zaslaných poskytovatelem, se splatností minimálně 5 dnů ode dne vystavení. Úhrada je prováděna bezhotovostně na účet poskytovatele uvedený v zálohové faktuře.

3.4.2 Po uhrazení zálohové faktury obdrží uživatel konečnou fakturu – daňový doklad.

3.4.3 Povinnost uživatele uhradit svůj závazek vůči poskytovateli řádně dle údajů ze zaslané zálohové faktury a včas je splněna datem připsání placené sjednané částky na účet poskytovatele uvedený na faktuře.

3.4.4 V případě, že uživatel není ve lhůtě splatnosti uvedené na faktuře vystavené poskytovatelem schopen z jakéhokoliv důvodu provést její úhradu, je povinen neprodleně kontaktovat poskytovatele a dohodnout s ním změnu platebních podmínek. Neučiní-li tak, je poskytovatel oprávněn účtovat uživateli smluvní pokutu ve výši 0,1% dlužné částky bez DPH za každý den prodlení ode dne původní splatnosti závazku až do jeho úplného uhrazení.

3.4.5 Nesplní-li uživatel svůj závazek uhradit cenu za předmět plnění včas a v plné výši, je poskytovatel oprávněn přerušit poskytování plnění až do uhrazení závazku uživatele v plné výši včetně sjednaných úroků (penále) a smluvních pokut za opožděnou úhradu. Přerušení plnění nemá vliv na povinnost uživatele uhradit všechny splatné závazky, hradit nadále měsíční platby za předmět plnění a uhradit poskytovateli smluvní pokuty, úrok z prodlení a náhradu škody.

4. Dodací podmínky

4.1 Dodání produktu

4.1.1 Poskytovatel je povinen umožnit uživateli přístup do rozhraní aplikace a o této skutečnosti ho informovat. Za splnění termínu plnění se v tomto případě považuje zprovoznění produktu na internetu v souladu s těmito VOP a smlouvou. Poskytovatel v žádném případě neposkytuje zdrojové kódy aplikací.

4.2 Aktualizace, upgrade produktu, servisní služby a technická podpora

4.2.1 Poskytovatel zajistí uživateli telefonickou a e-mailovou technická podpora k obsluze systému v omezeném rozsahu.

4.2.2 Poskytovatel bude provádět bezplatné aktualizace produktu (dále jen “aktualizace“).

4.2.3 Aktualizace jsou uživateli prováděny na serverech poskytovatele automaticky a bez poplatku.

4.2.4 O periodicitě a rozsahu aktualizací rozhoduje poskytovatel. Primárním účelem aktualizací je zajištění bezpečnosti produktu. Sekundárním účelem je vylepšování produktu. Nové funkce a moduly mohou být zpoplatněny nad rámec smlouvy.

4.2.5 Poskytovatel je oprávněn omezit či pozastavit provoz produktu na dobu nezbytně nutnou k provedení aktualizace. Poskytovatel neručí za případné finanční ztráty uživatele způsobené pozastavením provozu produktu z důvodu aktualizace.

4.3 Trvání a ukončení Smlouvy

4.3.1 Smlouva se uzavírá s účinností ode dne jejího uzavření, není-li sjednáno jinak.

4.3.2 Smlouva je vždy uzavírána na dobu neurčitou. Výpovědní lhůta trvá jeden měsíc a začíná prvním dnem následujícího fakturačního období po podání výpovědi.

4.3.3 K ukončení smlouvy dojde:

 • na základě písemné dohody stran o ukončení smlouvy,
 • nebo písemnou výpovědí kterékoli ze smluvních stran bez udání důvodu s výpovědní lhůtou jeden měsíc, která počne běžet prvním dnem měsíce následujícího fakturačního období po doručení výpovědi druhé straně.

4.3.4 Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od smlouvy v případě, že druhá strana vstoupila do likvidace, byla na ní zavedena nucená správa, bylo u ní zahájeno a probíhá insolvenční řízení, byl u ní zamítnut návrh na zahájení insolvenčního řízení pro nedostatek majetku, nebo byl u ní zahájen výkon rozhodnutí (exekuce).

4.3.5 Poskytovatel si vyhrazuje právo ukončit poskytování služeb produktu, který je provozován v bezplatném tarifu, který po dobu minimálně 6 po sobě jdoucích měsících nevykazuje žádnou aktivitu. Ukončení poskytování služeb bude probíhat bez předchozí výzvy a následně dojde ke smazání databáze daného e-shopu. Ukončením poskytování služby však nezanikají povinnosti Uživatele k úhradě případných splatných závazků.

4.3.7. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy také z důvodu podstatného porušení smlouvy ze strany uživatele, za které se považuje:

 • prodlení s úhradou splatné pohledávky vyúčtované poskytovatelem uživateli podle smlouvy, které trvá déle, než 14 (čtrnáct) dní,
 • nebo opakované prodlení s úhradou splatné pohledávky vyúčtované poskytovatelem uživateli podle smlouvy,
 • nebo v případě prokazatelného porušení autorských práv ze strany uživatele,
 • nebo poskytnutí dodávky zakoupené uživatelem od poskytovatele třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele,
 • nebo jiné podstatné porušení povinností uživatele stanovených mu smlouvou.

4.3.8 Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, vyjma:

 • těch, která vzhledem k jejich povaze a dle vůle stran mají trvat i po ukončení smlouvy, zejména práva a povinnosti obsažená v ujednáních o náhradě škody, smluvních pokutách, povinnost mlčenlivosti nebo ustanovení na ochranu autorských práv poskytovatele,
 • a povinnosti uživatele k úhradě splatných závazků, popř. ceny za skutečně poskytnutou dodávku nebo její části.

5. Povinnosti stran, záruka

5.1 Povinnosti uživatele – technické požadavky

5.1.1 Uživatel odpovídá za obsah a data zveřejněná a umístěná na virtuálním serveru a zavazuje se všechny služby užívat pouze v souladu s platnými právními předpisy České republiky, Evropské unie, mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána, a v souladu s dobrými mravy.

5.1.2 Uživatel není oprávněn používat produktu a služby k šíření SPAMu, které by mohly příjemce obtěžovat nebo mravně a psychicky poškodit. V případě, že bude poskytovatel v návaznosti na nežádoucí rozesílání SPAMu uživatelem umístěn na spam listy, je poskytovatel oprávněn účtovat uživateli smluvní pokutu, a to v minimální výši 5 000 Kč.

5.1.3 V rámci udržení pozitivní reputace našich mailových serverů není uživatel oprávněn využívat e-mailové schránky k hromadnému rozesílání pošty. K hromadné korespondenci musí uživatel používat výhradně nástroje k tomuto účelu určené. Zároveň je zakázáno odesílat emaily s podvrženou hlavičkou odesilatele.

5.2 Povinnosti a práva poskytovatele

5.2.1 Poskytovatel je oprávněn krátkodobě přerušit provoz serveru, a to v čase nezbytně nutném, zejména z důvodu údržby a úprav zařízení, které přímo ovlivňují běh služeb objednaných uživatelem. Poskytovatel v případě, že je to možné, informuje o výpadku uživatele dopředu, pomocí e-mailu nebo telefonu. Je-li výpadek způsobený poskytovatelem delší než 24 hodin, snižuje se částka za služby o poměrnou částku počtu dnů v měsíci, kdy nebyl server v provozu. Při platbě na delší období než měsíc se ponižuje částka z poměrné části, kdy byl server mimo provoz.

5.3 Odpovědnost

5.3.1 Poskytovatel neodpovídá za vady ani škody způsobené vadami dodávky nebo jejími chybnými výstupy, byly-li zapříčiněny uživatelem, třetími osobami nebo okolnostmi vylučujícími odpovědnost.

5.3.2 Účastníci tohoto závazkového vztahu stanovují, že výše předvídatelné škody, která případně může vzniknout porušením povinností poskytovatele, představuje částku maximálně do výše 30% z ceny produktu, ohledně níž došlo ke škodné události. Poskytovatel nenese odpovědnost za ztrátu nebo poškození dat uživatele, případná rekonstrukce ztracených, nebo znehodnocených dat jde na vrub uživatele.

5.3.3 Účastníci tohoto závazkového vztahu neodpovídají, vedle případů stanovených příslušným zákonem, za porušení závazků způsobené vyšší mocí, tj. okolnostmi nastalými nezávisle na vůli účastníků, které nebylo možno ani s vynaložením veškerého možného úsilí odvrátit, resp. jsou objektivně neodvratitelnou náhodou.

5.3.4 Vyšší moc:

Zmíněnými skutečnostmi, které nemohou účastníci ovlivnit a které vylučují odpovědnost, jsou míněny:

 • válečný stav,
 • zákonná omezení vývozu, dovozy, výroby, stávky, sabotáže,
 • živelná pohroma
 • další skutečnosti, které poskytovatel nebyl schopen důvodně předpokládat, nebo při přiměřeném úsilí ovlivnit a které brání naplnění uzavřené smlouvy.

5.3.5 O vzniku okolností vylučujících odpovědnost je dotčená strana povinna informovat druhou stranu bez zbytečného odkladu, jinak ztrácí právo na uplatnění důsledků těchto okolností. Po skončení trvání těchto okolností je dotčená strana povinna ihned informovat druhou stranu o náhradním termínu plnění. Poskytovatel splní povinnost dle tohoto odstavce uveřejněním informace o vzniku/skončení těchto okolností na své oficiální produktové stránce.

5.3.6 Pokud není výslovně stanoveno jinak, strany nebudou hradit jedna druhé náhradu:

 • ušlého zisku, který vznikne v souvislosti s plněním smlouvy; to neplatí, pokud škoda vznikne v důsledku jednání založeného na podvodném jednání, úmyslu nebo hrubé nedbalosti odpovědné strany;
 • a škody, která vznikne v souvislosti s objednávkou vystavenou ústně.

6. Licenční ujednání

6.1 Licence a její rozsah

6.1.1 Autorská práva, jakož i ostatní jiná práva duševního vlastnictví, vztahující se k softwarovým produktům, včetně příruček, manuálů a dalších dokumentů distribuovaných spolu se softwarovými produkty, nadále náleží příslušným subjektům jako jejich nositelům a nejsou tímto závazkovým vztahem dotčena.

6.1.2 Za podmínky řádné úhrady sjednané ceny za poskytnutí licence (licenčních poplatků) uděluje poskytovatel uživateli licenci, tj. oprávnění k výkonu práva užívat produkt specifikovaný ve smlouvě k účelu ze smlouvy vyplývajícímu, a to za dále uvedených podmínek:

 • licence se sjednává jako licence nevýhradní,
 • doba trvání licence: Uživateli je licence udělována po uhrazení zálohy na dobu jednoho měsíce a po uhrazení měsíční splátky je mu každý měsíc prodloužena o 1 kalendářní měsíc, strany se mohou dohodnout na jiné délce licence,
 • územní rozsah licence: neomezeně na celém území Evropské unie.

6.1.3 Uživatel není oprávněn udělit podlicenci. Postoupit práva k dodávce, a to i osobě, která s ním tvoří koncern ve smyslu ustanovení § 71 a n. zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, je oprávněn pouze s výslovným souhlasem poskytovatele.

6.1.4 Uživatel není oprávněn produkt rozmnožovat za účelem jejího rozšiřování, rozšiřovat či jakýmkoliv způsobem sdělovat třetím osobám, pronajímat ani půjčovat, ledaže by mu k tomu dal poskytovatel předchozí výslovný souhlas. Uživatel rovněž není oprávněn překročit množstevní rozsah licence sjednaný ve smlouvě nebo stanovený těmito VOP.

6.1.5 Uživatel nesmí provádět úpravu, zpětnou analýzu, rekompilaci, převod ze zdrojového kódu aplikace, přistupovat ke zdrojovému kódu a nesmí zpřístupnit zdrojový kód aplikace třetí osobě.

6.1.6 Uživatel je dále povinen dodržovat všechna omezení v užití software stanovených zákonem, smlouvou a těmito VOP.

6.1.7 Uživatel není oprávněn odstraňovat, měnit, zakrývat nebo jakýmkoli jiným způsobem zasahovat do jakýchkoli autorskoprávních, či jiných označení příslušných subjektů umístěných nebo uložených na softwarových produktech, nebo jakékoliv jejich části, či dokumentaci distribuované spolu se softwarovými produkty.

6.1.8 Autorská práva k dodanému produktu, příslušenství a dokumentace náleží příslušnému výrobci. Veškerá loga, registrované ochranné známky, ochranné známky, další značky a názvy výrobků náleží jejich vlastníkům. V případě poskytnutí licence na provozování software náleží veškerá autorská práva poskytovateli a tvůrci software. Uživateli nevznikají uzavřením smlouvy a udělením licence žádná práva k ochranným známkám poskytovatele nebo třetích osob.

6.1.9 Uživatel zajistí, že třetí osoby nebudou bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele jakýmkoli způsobem seznámeny s rozsahem a postupem plnění smlouvy a k ní patřícími podklady. Uživatel bere na vědomí, že se jedná o informace důvěrné ve smyslu § 1730 občanského zákoníku.

6.1.10 Poskytovatel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech podstatných skutečnostech získaných při své činnosti vyplývající ze smlouvy, a to zejména o skutečnostech, které tvoří obchodní tajemství a důvěrné informace uživatele.

6.1.11 Autorská práva se řídí právními předpisy České republiky.

6.2 Nároky poskytovatele z porušení licence

6.2.1 Pokud uživatel nesplní výše uvedené licenční podmínky, může poskytovatel odstoupit od této smlouvy a vyžadovat finanční náhradu v případě ušlého zisku. V tomto případě musí uživatel respektovat vyrovnání mezi uživatelem a poskytovatelem, eventuálně rozhodnutí soudu.

6.2.2 Předmětný software jako autorské dílo a databáze v něm zahrnuté požívají ochrany zejména zák. č. 121/2000 Sb., autorského zákona a zák. č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku. Uživatel je oprávněn jej užít pouze v rozsahu a způsobem stanoveným poskytovatelem.

7. Ochrana osobních údajů

7.1 Poskytovatel zpracovává osobní údaje svých uživatelů podle Podmínek zpracování osobních údajů.

8. Závěrečná ustanovení

8.1 Není-li v konkrétní smlouvě dohodnuto jinak, řídí se veškeré obchodní vztahy mezi poskytovatelem a uživatelem těmito Všeobecnými obchodními podmínkami poskytovatele. Příslušná ustanovení autorského zákona a dalších právních předpisů upravující užívání počítačových programů a databází a sankce za jejich nelegální užívání nejsou smlouvou a těmito VOP dotčena.

8.2 Poskytovatel je oprávněn změnit VOP. Poskytovatel je povinen bez zbytečného odkladu zveřejnit novou verzi VOP na svých internetových stránkách, popř. zašle novou verzi uživateli na jeho e-mailovou adresu. Poskytovatel seznámí uživatele s aktuální verzí VOP nejpozději vždy při zaslání upgrade produktu. Uhrazením faktury, která bude vystavena po takové úpravě VOP uživatel tyto úpravy (změny, update, apod.) VOP akceptuje v plném rozsahu.

8.3 Veškerá ostatní vedlejší ústní ujednání jsou neúčinná. Veškeré změny a dodatky konkrétní smlouvy musí být učiněny písemnou formou, nebo v souladu s těmito VOP a podepsány statutárními zástupci poskytovatele a uživatele.

8.4 V případě, že některé ustanovení těchto VOP se stane neúčinným, zůstávají ostatní ustanovení účinná. Uživatel a poskytovatel se zavazují nahradit neprodleně neúčinné ustanovení takovým ustanovením, které se nejvíce blíží k hospodářskému účelu sledovaného neúčinným ustanovením, a to písemným dodatkem.

8.5 Uzavřené smlouvy jsou archivovány poskytovatelem v elektronické podobě, popř. písemné podobě a nejsou přístupné. Jazykem komunikace mezi poskytovatelem a uživatelem a jazykem smlouvy je český jazyk.

8.6 Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně dalších právních vztahů zde neupravených, stejně tak jako licenční smlouvy (potvrzení objednávek) na tyto všeobecné obchodní podmínky odkazující se řídí výlučně českým právem, konkrétně ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, a to ve vztahu ke všem, i zahraničním uživatelům a je dána výlučná příslušnost českých soudů.

8.7 Každá ze stran má povinnost bez prodlení informovat druhou stranu o všech skutečnostech neuvedených ve smlouvě, které mohou mít vliv na plnění závazků ze smlouvy.

8.8 Uživatel není oprávněn převádět svá práva a povinnosti dle smlouvy, ať již z části nebo jako celek, bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele. Poskytovatel se zavazuje, že takový souhlas nebude bezdůvodně odepřen.

8.9 Poskytovatel je oprávněn postoupit všechna práva a závazky z této Smlouvy bez předchozího souhlasu druhé smluvní strany v případě, že je uživatel v prodlení se splněním jakékoliv své povinnosti dle Smlouvy a VOP.

8.10 Tyto VOP jsou platné a účinné ke dni 1. 1. 2018